لنا

امروز خونه مامان بزرگمیم

ظهری دیگه لنا وقت خوابش بود معلوم بود که خستس

منم ورداشتم بردمش توی اتاق دایمم که کامپیوتر هست نشستم روی صندلی کامپیوتر لنا هم توی بقلم بود

اهنگ Adle Someone Like You رو گزاشتم حفظش هم که هستم هی صندلی رو چرخوندم و با اهنگه براش خوندم 

بعد یه ربع توی بقلم خیلی خوشگل خوابش برد

انقدر کیف داد

عکسم وقتی دوربین رو خالی کردیم میزارم

/ 0 نظر / 8 بازدید